Vernieuwde zorgstandaard ADHD

Gedurende de laatste jaren zijn er uitgebreide discussies gevoerd over ADHD in relatie tot diagnostiek en het gebruik van medicatie. Om een duidelijk antwoord te bieden om onderdiagnostiek te voorkomen en overdiagnostiek tegen te gaan, heeft de Hoge Gezondheidsraad van België recent nieuwe adviezen gepubliceerd voor de medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen. Het advies is gebaseerd op de internationale richtlijnen van NICE NG87 (National Institute for Health and Care Excellence Guideline) en 'De zorgstandaard ADHD' (ggzstandaarden.nl).
Er zijn duidelijke handvaten, adviezen en stroomschema’s gemaakt, waardoor de zorgverlener in samenspraak met patiënt (en naasten) de behandeling individueel vorm kan geven.

Binnen het multidisciplinair expertisecentrum Tumi Therapeutics kunnen zowel kinderen als volwassenen met (vermoeden van) ADHD terecht voor multidisciplinaire diagnostiek, indicatiestelling en behandeling volgens deze laatste wetenschappelijke inzichten en internationale richtlijnen. Betreffende onderzoek en klinische praktijk ADHD werkt Tumi Therapeutics samen met de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven.

ADHD kan gezien worden als uiterste op het continuüm van geconcentreerd en rustig gedrag naar ongeconcentreerd en/of druk en impulsief gedrag. Bij kinderen staan de impulsiviteit en hyperactiviteit vaak meer op de voorgrond. Bij jongeren en volwassen zien we meer problemen met aandacht, planning en het organiseren van het dagelijks leven. De behandeling of begeleiding focust zich op het omgaan met problemen die mensen als gevolg van impulsiviteit of concentratiegebrek hebben en niet zozeer op het veranderen van deze eigenschappen. 

Aangezien ADHD een gedragsdiagnose is, dient de vaststelling te gebeuren via een klinisch besluitvormingsproces dat gebaseerd is op de beschrijvingen van het probleemgedrag in het dagelijks leven door verschillende informanten. De gedragsdiagnose wordt vaak begeleid met neuro-psychologisch onderzoek, maar dit is geen voorwaarde voor het stellen van een diagnose ADHD. Het wordt bij Tumi Therapeutics als een extra diagnostische component aangeboden om verdere aanknopingspunten voor behandeling te vinden en een individueel sterkte-zwakte profiel in kaart te brengen. 

We werken volgens het ‘evidence-based diagnostiek- en interventiemodel’, waarbij we gebruik maken van diagnostische instrumenten en interventiemethoden die wetenschappelijk onderbouwd, kwaliteitsvol en effectief zijn. We handelen vanuit een ‘scientist-practitioner’ model, waarbij we de wetenschappelijke ontwikkelingen toepassen in onze klinische praktijk.