Tarieven

  Duur Prijs1
PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT    
Intake 60 minuten        € 65
Consultatie fysiologische diagnostiek2  120 minuten    € 165
Psychiatrische intake/differentiaal diagnostiek 45 minuten € 80,78
Medicatie consultatie 20 minuten € 50,94
Individuele begeleidingssessie/gedragstherapie3 60 minuten € 65
Relatietherapie/gezinstherapie sessie 60 minuten   € 75
Trainingssessie biofeedback4 30 minuten € 35
Huisbezoek (excl. verplaatsingskosten)5 60 minuten € 65
PSYCHIATER    
Psychiatrische intake/psychotherapie 45 minuten € 80,78
Medicatie consultatie6 20 minuten € 50,94
KINESITHERAPEUT    
Gespecialiseerde kinesitherapie7   30 minuten € 27,50
BEMIDDELAAR/PREVENTIEADVISEUR    
Arbeidsreïntegratie en/of bemiddeling in de werkcontext8  60 minuten € 80
DIËTIST/DIABETESEDUCATOR    
Eerste consultatie9 60 minuten € 60
Opvolgconsultaties10 30 minuten € 30
Speciale consultatie 30 minuten € 20,28
MULTIDISCIPLINAIR    
AD(H)D diagnostiek bij kinderen en volwassenen11   € 455
Uitgebreid schriftelijk verslag12   € 60
Contextoverleg13   € 30

1 De betaling gebeurt cash of via bancontact aan het einde van iedere sessie. De prijzen zijn onderhevig aan veranderingen. Voor de meest up-to-date informatie over tarifering, gelieve de website www.tumitherapeutics.be of uw therapeut te consulteren.

2 In dit tarief zit de kostprijs van de metingen, de analyse en interpretatie van de resultaten, alsook de mondelinge en schriftelijke verslaggeving.

3De meeste ziekenfondsen voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling van gedragstherapie bij kinderen en jongeren. Ook voor volwassenen kan (gedeeltelijke) terugbetaling bekomen worden in het kader van bepaalde problematieken. Vraag hiernaar bij je mutualiteit.

4 In deze prijs zit telkens de consultatietijd, overleg casusbespreking, verwerkingstijd vragenlijsten en schriftelijk verslag inbegrepen.

5 Verplaatsingskosten worden aan ratio van 0.34 euro per km aangerekend. 

6 Prestaties van psychiaters worden (gedeeltelijk) terugbetaald door je ziekenfonds.

7 De tarieven voor gespecialiseerde kinesitherapie worden deels terugbetaald via het ziekenfonds, mits voorschrift van de arts.

8 Tarief is inclusief btw

9 Afhankelijk per mutualiteit bestaat er gedeeltelijke terugbetaling                       

10 Dieetadvies i.k.v. diabetes voortraject (max. 2/jaar) en dieetadvies binnen zorgtraject diabetes of chronische nierinsufficiëntie (max. 2/jaar)

11 In deze prijs zit telkens de consultatietijd, overleg casusbespreking, verwerkingstijd vragenlijsten en schriftelijk verslag inbegrepen. De kostprijs van een psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de samenstelling van de testbatterij. Voor gedetailleerde informatie mbt. de standaardafname en de mogelijke extra diagnostische componenten kan u contact opnemen met het secretariaat.

12 Dit is de kostprijs voor een uitgebreid verslag op jouw vraag, bijvoorbeeld gericht aan de controlearts van het ziekenfonds. Een standaard intakeverslag gericht aan de huisarts wordt uiteraard niet aangerekend.

13 Kort afstemmingsoverleg met bv. school, CLB, .... In geval van nodige verplaatsingen worden de verplaatsingskosten aan ratio van 0.34 euro per km aangerekend

 De betaling gebeurt steeds aan het einde van iedere sessie. Bancontact aanwezig. 
 Gelieve kennis te nemen van de annuleringsvoorwaarden