Privacyverklaring Tumi Therapeutics bvba

Namens alle medewerkers, werkzaam binnen Tumi Therapeutics vinden we de bescherming van
uw privacy uiterst belangrijk. We willen u zoveel mogelijk informeren over wat er met uw
persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen,
waarom we dat doen, hoelang we ze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kan
uitoefenen.

1 – Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?


We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, administratieve
gegevens, medische gegevens) voor de volgende doeleinden:


A. Onze taak als multidisciplinair expertisecentrum:


• Het uitvoeren van de gewenste behandeling binnen één van onze centra
• Binnen Tumi Therapeutics geldt een gedeeld beroepsgeheim. U kan zich hier tegen verzetten door dit aan te geven op onze      informed consent. U kan uw mening ook te allen tijde herzien.
• Het bijhouden en beheren van uw elektronisch dossier
• Het maken van afspraken via ons medisch secretariaat of via uw therapeut


B. Om met u in contact te komen


• Via uw telefoonnummer of e-mailadres voor dringende redenen (vb wanneer therapeut ziek is en
afspraken moeten geannuleerd worden, in ernstige gevallen of wanneer de therapeut het nodig
vindt zelf met u contact op te nemen)C. Om onze dagelijkse activiteiten te verbeteren

 

• Tumi Therapeutics werkt als onderzoekscentrum mee aan lopende en nieuwe studies ism. K.U.Leuven. Mits uw toestemming (via ondertekening van een informed consent) kunnen uw contactgegevens (naam, GSMnummer, e-mailadres) gedeeld worden met onderzoekers waarmee Tumi Therapeutics samenwerkt, om u te informeren over onderzoek. Voorts kan u toestemming geven dat uw gegevens anoniem verwerkt mogen worden voor onderzoeksdoeleinden. U mag te allen tijde beslissen dat mijn contactgegevens niet langer gedeeld mogen worden. U behoudt eveneens het recht te beslissen of u al dan niet deelneemt aan studies waarvoor u gecontacteerd word.


2 – Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens en waar halen we ze vandaan?


Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u zich aanbiedt met uw eID (elektronische
identiteitskaart). Zonder eID worden de gegevens (Voornaam, Naam, Geboortedatum, Geslacht,
Adres, Telefoonnummer en Rijksregisternummer) manueel ingevoerd om te verzekeren dat de
resultaten van de therapie correct gelinkt worden aan u als patiënt, die
vertrouwen stelt in onze praktijk.


3 – Met wie delen wij uw persoonsgegevens


We delen uw persoonsgegevens enkel mits uw toestemming via informed consent binnen het multidisciplinaire behandelteam van Tumi Therapeutics en enkel als dit een meerwaarde kan bieden in uw behandeling. Uw behandelende therapeut(en) delen uw persoonsgegevens enkel met uw huisarts, andere verwijzer en andere betrokken hulpverleners als u daar via informed consent mee bent akkoord gegaan.


4 - Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens


Wij stellen alles in het werk om uw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij
beveiligingstechnologieën en –maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit
en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is de toegang tot uw
persoonsgegevens strikt beperkt.
We verzekeren u dat wij erop toezien dat de derde partijen die uw persoonsgegevens ontvangen en
verwerken de nodige maatregelen nemen om uw privacy te beschermen.


5 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens


Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden en enkel voor de tijd die
nodig is om die doeleinden te verwezenlijken, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar.


6 – Wat zijn uw privacyrechten


• Recht op inzage; u heeft het recht om op ieder ogenblik uitsluitsel te verkrijgen over het al dan
niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dit het geval is, de nodige informatie
hierover te verkrijgen;
• Recht op rectificatie: u heeft het recht om onvolledige, ongepaste of verouderde
persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten;
• Recht op vergetelheid: u heeft onder bepaalde voorwaarden, en zonder onredelijke
vertraging, het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
• Recht op verwerkingsbeperking: u heeft onder bepaalde voorwaarden het recht op beperking
van verwerking te verkrijgen;
• Recht op overdracht van gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een leesbaar
formaat te recupereren;
• Recht van bezwaar: u heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking
gebaseerd besluit.
U kunt deze privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of
buitensporig is vanwege zijn repetitieve karakter.
Bij uw aanvraag tot het uitvoeren van uw privacy-rechten, gaan wij steeds over tot verificatie van
uw identiteit om te verzekeren dat enkel u in aanraking komt met uw persoonsgegevens.


7– Contact opnemen


Voor meer informatie over dit privacybeleid, het uitvoeren van uw rechten of voor klachten in verband
met de verwerking van uw persoonsgegevens  kunt u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@tumitherapeutics.be..
U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per brief naar Drukpersstraat
35, 1000 Brussel, via mail naar commission@privacycommission.be of telefonisch op het nummer
02/274.48.00.